Contact Us

Safe Haven Offshore เป็นบริษัทแนะนำการลงทุนในประเทศโดมินิกา ซึ่งมีนโยบายให้สิทธิพลเมืองสำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนในประเทศตั้งแต่ 220,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อลงทุนแล้วท่านจะได้รับสิทธิเป็นพลเมืองสัญชาติโดมินิกัน สามารถเดินทางไปยังประเทศทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ รวมถึงทวีปยุโรปที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นด้วย นอกจากจะได้สิทธิเดินทางแล้ว ประเทศโดมินิกา ยังมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น โดยประเทศโดมินิกาเป็นเกาะที่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติเป็นอย่างมาก ยังไม่มีการก่อสร้างรุกล้ำแนวธรรมชาติ และมีความอุดมสมบูรณ์สูงทั้งทรัพยากรป่าไม้และปะการัง
Phone: 020-7946-0855 Adress: Box 21 Roseau, Dominica Opening Hours: Monday – Friday 09:00 am – 09:00 pm Saturday – Sunday – Closed

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนในประเทศ โดมินิกา และเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ไม่รู้จักประเทศโดมินิกัน ว่ามีความแตกต่างกับโดมินิกา อย่างไร ซึ่งทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกันทั่งทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และการปกครอง แต่ก็เป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลกันมากนัก และเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนเหมือนกัน แม้ประเทศโดมินิกาจะมีขนาดเล็กกว่ามาก แต่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนที่สนใจธรรมชาติ หรือผู้ที่ต้องการเกาะธรรมชาติไว้พักผ่อนในยามเกษียณอายุ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นพลเมืองสัญชาติโดมินิกาได้ ซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลได้จัดข้อเสนอไว้อย่างคุ้มค่าสำหรับผู้ที่สนใจ

Safe Haven Offshore

Where To Find Us